طراحی و ساخت خودروی برقی

طراحی و ساخت خودروی برقی

كد محصول : EW051
قيمت : 15,000 تومان
0
از 0 نظر

این فایل به صورت word و دارای 145 صفحه میباشد.این فایل به صورت word و دارای 145 صفحه میباشد.
بخش اول : نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی برقی
مقدمه................................................................................................................................ 2
فصل اول: خصوصیات خودرو برقی
1-1 تعریف خودرو برقی................................................................................................... 3
1-2 تاریخچه تولید خودرو برقی......................................................................................... 4
1-3 انواع موتورهای الکتریکی و مقایسه آن.......................................................................... 6
1-3-1 موتورهای الکتریکی جریان مستقیم........................................................................... 7
1-3-2 موتورهای الکتریکی جریان متناوب........................................................................... 8
1-4 باتری های قابل استفاده در خودروی برقی.................................................................... 10
1-5 سیستم های تولید و انتقال نیروبرای خودرو های الکتریکی تولید انبوه.............................. 15
1-5-1 خودرو برقی با موتورجریان مستقیم dc ................................................................... 17
1-5-2 خودروی برقی با موتورجریان متناوب ac ................................................................ 19
1-5-3 خودروهای دو منظوره............................................................................................. 21
1-6 مشکلات تحقیقاتی و نتیجه گیری................................................................................. 24

فصل دوم: سیستم انتقال قدرت و محاسبه توان مورد نیاز
2-1 تأثیر وزن در خودروی برقی........................................................................................ 25
2-1-1 تأثیر وزن بر شتاب.................................................................................................. 26
2-1-2 تأثیر وزن در شیب ها.............................................................................................. 26
2-1-3 تأثیر وزن بر سرعت................................................................................................ 27
2-1-4 تأثیر وزن بر مسافت طی شده.................................................................................. 27
2-1-5 توزیع وزن............................................................................................................. 27
2-2 نیروی مقاومت هوا...................................................................................................... 28
2-3رانندگی در جاده.......................................................................................................... 31
2-3-1 توجه به تایر های خودرو......................................................................................... 32
2-3-2 محاسبه نیروی مقاومت غلتشی یک خودرو............................................................... 34
2-4 تجهیزات انتقال قدرت................................................................................................. 34
2-4-1 سیستم های انتقال قدرت......................................................................................... 35
2-4-2 تفاوت مشخصات موتور الکتریکی وموتور  احتراقی.................................................. 36
2-4-3 بررسی دنده ها....................................................................................................... 39
2-4-4 جعبه دنده اتوماتیک و دستی.................................................................................... 40
2-4-5 سیستم های انتقال قدرت و سیال های سبک یا سنگین برای روان کاری....................... 40
2-5 مشخصات خودروهای برقی........................................................................................ 42
2-5-1 توان و گشتاور........................................................................................................ 43
2-5-2 محاسبه گشتاور لازم خودرو.................................................................................... 46
2-5-3 محاسبه گشتاور خروجی موتور................................................................................ 46
2-5-4 مقایسه منحنی های گشتاور لازم وگشتاورخروجی موتور............................................ 47
فصل سوم: طراحی سیستم انتقال قدرت پیکان برقی تبدیلی
3-1مشخصات کلی خودروی درون شهری پیکان برقی......................................................... 49
3-1-1 شتابگیری مناسب.................................................................................................... 49
3-1-2 سرعت میانگین پیشینه............................................................................................. 49
3-1-3 تأثیر شیب.............................................................................................................. 50
3-1-4 برد........................................................................................................................ 50
3-2 محاسبه توان مورد نیاز خودرو...................................................................................... 50
3-2-1 محاسبه نیروی شتابگیری.......................................................................................... 51
3-2-2 نیروی حرکت در شیب........................................................................................... 53
3-2-3 نیروی مقاومت غلتشی............................................................................................ 53
3-2-4 نیروی مقاومت هوا.................................................................................................. 53
3-2-5 نیروی مقاومت وزش باد......................................................................................... 54
3-2-6 رسم منحنی گشتاور و توان...................................................................................... 54
3-3 طراحی قطعات مورد نیاز سیستم انتقال قدرت............................................................... 58
 
3-3-1 فلایول................................................................................................................... 58
3-3-2 بوش نگهدارنده فلایول............................................................................................ 61
3-3-3 محاسبه فلنج پوسته................................................................................................. 63
3-3-4 طراحی شاسی زیر موتور......................................................................................... 64
بخش دوم: نحوه تأمین انرژی و عملکرد خودروی خورشیدی
فصل اول : سلولهای خورشیدی
1-1 توضیحات کلی........................................................................................................... 72
2-1 بازدهی سلول............................................................................................................. 73
3-1 انواع سلولهای سیلیکونی.............................................................................................. 73
4-1 فناوریهای تولید.......................................................................................................... 74
1-4-1  Screen  printed.............................................................................................. 74
5-1 مکانیزم کارکرد سلولهای خورشیدی.............................................................................. 74
1-5-1 نحوه کارکردن سلولهای خورشیدی(فتوولتاییکpv)................................................... 74
2-5-1 سیلیکون در سلولهای خورشیدی.............................................................................. 76
3-5-1هنگامی که نور به سلولهای خورشیدی برخورد می کند................................................ 80
فصل دوم: طراحی بدنه و شاسی
1-2 مقدمه......................................................................................................................... 81
2-2 بارهای وارده به شاسی................................................................................................ 83
1-2-2 بارهای استاتیکی..................................................................................................... 83
2-2-2 بارهای دینامیکی(مربوط به سیستم تعلیق).................................................................. 83
3-2-2 نیاز مندیها.............................................................................................................. 83
4-2-2 انواع شاسیها........................................................................................................... 84
5-2-2 فرم فضایی............................................................................................................. 84
6-2-2 مواد به کار رفته در شاسیها....................................................................................... 85
7-2-2 مونوکوکهای کامپوزیتی............................................................................................. 86
8-2-2 جای راننده............................................................................................................. 86
فصل سوم: ناحیه خورشیدی
1-3 مقدمه......................................................................................................................... 87
2-3 بررسی عوامل گوناگون................................................................................................ 87
1-2-3 خنک نگهداشتن ناحیه............................................................................................. 87
2-2-3 چیدن سلولها.......................................................................................................... 87
3-2-3 اتصال داخلی سلولها............................................................................................... 88
4-2-3 پوششها.................................................................................................................. 88
3-3 حفاظ سلولها.............................................................................................................. 88
1-3-3 فناوریها................................................................................................................. 89
4-3 تکسچرد کردن و ضد انعکاس کردن پوشش AR ........................................................ 89
5-3 طراحی ناحیه سلولهای خورشیدی و زیر ساخت آن برای یک مدل کوچکتر .................... 90
1-5-3 وضعیت الکتریکی ناحیه پانل خورشیدی................................................................... 93
2-5-3 نکات استنتاجی....................................................................................................... 96
6-3 نتایج بدست آمده برای یک نمونه ناحیه خورشیدی......................................................... 96
1-6-3 مشخصات ناحیه..................................................................................................... 96
فصل چهارم: تحلیل آیرودینامیکی
1-4 مقدمه......................................................................................................................... 97
2-4 طراحی پیکره اصلی.................................................................................................... 97
1-2-4 قوانین مسابقه......................................................................................................... 97
3-4 نحوه طراحی با توجه به قوانین مسابقه.......................................................................... 97
4-4 نحوه طراحی برای دراگ پایین..................................................................................... 99
5-4 نحوه طراحی برای یک پایداری مناسب.................................................................... 101
6-4 نیازهای اضافی توان خورشیدی............................................................................... 102
7-4 نحوه طراحی ناحیه خورشیدی................................................................................. 103
8-4 ساختن شکل اصلی به صورت تجربی...................................................................... 106
9-4 تحلیل طراحی........................................................................................................ 106
10-4 خواندن نقشه ها برای CFD................................................................................. 107
11-4 نتایج CFD........................................................................................................ 108
12-4 طراحی دوباره براساس CFD.............................................................................. 110
13-4 نتایج CFD از تحلیل دوم.................................................................................... 110
14-4 نتایج بدست آمده در مورد شکل و ترکیب بدنه....................................................... 110
فصل پنجم : سیستم های مکانیکی
1-5 مقدمه.................................................................................................................... 112
2-5 سیستم رانش ........................................................................................................ 114
1-2-5 بررسی عملکرد سیستم رانش.............................................................................. 115
2-2-5 انواع مکانیزمها................................................................................................... 115
3-2-5 انواع سیستمهای انتقال قدرت.............................................................................. 117
3-5 سیستم تعلیق ........................................................................................................ 118
1-3-5 معایب............................................................................................................... 118
2-3-5 مزایا.................................................................................................................. 118
3-3-5 رفتارهای دلخواه از تعلیق.................................................................................... 119
4-3-5 اجزا.................................................................................................................. 119
5-3-5 انواع سیستم تعلیق.............................................................................................. 119
4-5 ترمزها................................................................................................................... 121
1-4-5 انواع ترمزها....................................................................................................... 121
2-4-5 مشکلات........................................................................................................... 122
3-4-5 توضیح.............................................................................................................. 122
5-5 چرخ ها و تایرها .................................................................................................. 122
1-5-5 انواع چرخها...................................................................................................... 122
2-5-5 تایرها................................................................................................................ 124
3-5-5 تأثیر عوامل مختلف بر مقاومت غلتش تایرها......................................................... 124
فصل ششم : موتور
1-6 انواع موتور ........................................................................................................... 126
1-1-6 القاییAC......................................................................................................... 126
2-1-6 مقاومت متغیر.................................................................................................... 126
3-1-6 DC جارو بک شده........................................................................................... 126
4-1-6 DC بدون جاروبک........................................................................................... 127
5-1-6 موتورهای چرخ................................................................................................. 127
غزال ایرانی .................................................................................................................. 128
چکیده غیر فارسی ........................................................................................................ 139
منابع ........................................................................................................................... 140

برچسب هاي :
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
امتياز محصول

نظر و کامنت
كد امنيتي