بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

كد محصول : EW093
قيمت : 18,000 تومان
0
از 0 نظر

این فایل به صورت word و دارای 170 صفحه میباشد.این فایل به صورت word و دارای 170  صفحه میباشد.

فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
بخش اول: تحلیل دینامیکی..........................
مقدمه.........................................
1-1- اصول اولیه تحلیل دینامیکی...................
2-1- تعادل دینامیکی..............................
3-1- روش حل گام به گام...........................
4-1- روش برهم نهی مدی............................
5-1- تحلیل طیف پاسخ..............................
6-1- حل در حوزه فرکانس...........................
7-1- حل معادلات خطی...............................
بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی......
مقدمه.........................................
1-2- روش جستجوی دترمینانی........................
2-2- کنترل ترتیب استورم..........................
3-2- متعامد سازی گرام اشمیت......................
4-2- تکرار زیر فضای بلوکی........................
5-2- حل سیستمهای منفرد...........................
6-2- ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار...........
بخش سوم: کلیات روش LDR...........................
1-3- روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها....
    1-1-3- جداسازی مسائل خطی دینامیکی به وسیله برهم نهی مدی 
2-3- استفاده از بردارهای ریتز در دینامیک سازه ها.
    1-2-3- روش ریلی برای سیستمهای تک درجه آزادی..
3-3- تولید خودکار بردارهای ریتز وابسته به بار....
4-3- تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار...................................................
    1-4-3- ماتریس جرم............................
    2-4-3- بردار بارگذاری........................
        1-2-4-3- محتوای فرکانسی..................
        2-2-4-3- توزیع مکانی.....................
بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos...................................................
1-4- روش Lanczos...................................

2-4- خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار.......

3-4- نکاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار   
4-4- تحلیل سیستمهای با میرایی....................
    1-4-4- روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی) 
    2-4-4- روند حل برای میرایی غیر متناسب........
5-4- فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار    
بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار  
1-5- تخمین های خطای مکانی برای ارائه بارگذاری....
2-5- ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار   
3-5- تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده
4-5- تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو    
5-5- روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار 
    1-5-5- روش تصحیح استاتیکی....................
    2-5-5- روش شتاب مدی..........................
6-5- رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق
بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار  
1-6- استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار......
    1-1-6- روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد...
    2-1-6- بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
    3-1-6- باز متعامد سازی انتخابی...............
    4-1-6- کاربرد کامپیوتری متعامد سازی انتخابی..
2-6- تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار
    1-2-6- بردارهای ریتز LWYD....................
    2-2-6- کاربرد کامپیوتری با استفاده از فرم کاهش یافته سه قطری
3-6- کاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای........
    1-3-6- حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP....
    2-3-6- توضیح مدل ریاضی.......................
    3-3-6- ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز
بخش هفتم: تحلیل دینامیکی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز
1-7- منبع و حد رفتار غیرخطی......................
2-7- تکنیک های راه حل برای تحلیل دینامیکی غیرخطی.
3-7- روشهای انتگرال گیری مستقیم..................

4-7- روشهای برهم نهی برداری......................

5-7- گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی..
6-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی کلی...........
7-7- خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی..........
بخش هشتم: توصیف فیزیکی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال  
1-8- مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز  
مثال 1:
مثال 2:
مثال 3:
بخش نهم: تحلیل دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز    
1-9- معادله حرکت کاهش یافته......................
نتیجه............................................
مراجع فصل اول....................................
ضمیمه............................................
فصل دوم: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)
بخش اول: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی..........
1-1- روندهای تحلیلی..............................
2-1- پیدایش روش غیرخطی استاتیکی..................
3-1- فرضیات اساسی................................
    1-3-1- کنترل براساس نیرو یا تغییر مکان.......
    2-3-1- الگوهای بارگذاری......................
    3-3-1- تبدیل سازه MDF به SDF..................
    4-3-1- تغییر مکان هدف........................
    5-3-1- حداکثر شتاب زمین......................
4-1- روش آنالیز استاتیکی غیرخطی..................
5-1- روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت........
    1-5-1- روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت.....
6-1- محدودیتهای POA..............................
بخش دوم: MPA.............................................................................................................................
1-2- معادلات حرکت.................................
2-2- معرفی سیستمهای مورد بررسی و حرکت زمین.......
3-2- روند تقریبی تحلیل...........................
    1-3-2- بسط مدی نیروهای موثر..................
    2-3-2- ایده اساسی............................
4-2- روشUMRHA..........................................................................................................................
    1-4-2- سیستمهای خطی..........................
    2-4-2- سیستمهای غیرخطی.......................
5-2- MPA.........................................
    1-5-2- سیستمهای الاستیک.......................
    2-5-2- سیستمهای غیرالاستیک....................
6-2- خلاصه MPA....................................
7-2- برآورد روش..................................

شکل 1-1- ایده آل سازی سازه با جرم گسترده.........

شکل 1-3- الگوریتم ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار    
شکل 2-3- نیروهای اینرسی و الاستیک در مقابل فرکانسهای مدی
شکل 1-4- روش Lanczos...............................
شکل 1-5- مقایسه مقیاسهای مختلف خطا ارائه شده توسط روابط مختلف   
شکل 2-5- الگوریتم ترکیب بردارهای ریتز وابسته به‌ار وتکرار زیرفضا برای حل مساله ویژه عمومی...................................
شکل 1-6- الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار (اصلاح شده)    
شکل 2-6- مدل فرضی سکوی دریایی....................
شکل 3-6- ارائه بارگذاری موج معیار خطای اقلیدسی...
شکل 4-6- ارائه بارگذاری زلزله معیار خطای اقلیدسی.
شکل 5-6- سطح تعامد باقی مانده با استفاده از الگوریتمهای مختلف   
شکل 6-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری موج)   
شکل 7-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (بارگذاری زلزله) 
شکل 8-6- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری موج.....
شکل 9-6- اشکال مدی برای همگرایی بارگذاری زلزله...

جدول 1-6- تعداد عملیات لازم برای روندهای متعامدسازی

جدول 2-6- حداکثر خطا در نیروی برشی تیر (%) بارگذاری زلزله   
جدول 1-8- درصد خطا (ریتز و ویژه).................
جدول 2-8- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه)..............
جدول 3-8- مشارکت جرمی (ریتز).....................
جدول 4-8- مشارکت جرمی (مقادیر ویژه دقیق).........
جدول 5-8- مشارکت جرمی (بردارهای ریتز)............ 

برچسب هاي :
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.

فرم ثبت نظر

نام و نام خانوادگی
ایمیل
وبلاگ
امتياز محصول

نظر و کامنت
كد امنيتي